बिचारको स्वतन्त्रता

साच्ची विचारहरू
मस्तिष्कमा नै स्वतन्त्र हुन्छन्
कि
कुनै पुस्तक वा लिखोटमा ?

मस्तिष्कमा भएका विचार त
परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
तर लेखिइसकेको,
व्यक्त भइसकेको विचार
परिवर्तन गर्न सकिन्छ र ?